Doprava zdarma na všechny objednávky nad 900 Kč
icon

Návraty

Ve zkratce:
•na vrácení máte 30 dní.
•není třeba uvádět důvod
•zboží můžete vrátit na vlastní náklady, a to jakýmkoli způsobem, který si zvolíte.
icon

Reklamace

Ve zkratce:
•na naše výrobky poskytujeme dvouletou záruku
•je třeba uvést důvod vrácení záruky
•vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za nové

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má podle článku 27 zákona o ochraně spotřebitele právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v článku 33, článku 34 zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku činí 30 dnů od okamžiku dodání věci, přičemž postačí zaslat prohlášení před uplynutím této lhůty.
 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 2 zákona o ochraně spotřebitele, na formuláři dostupném na adrese form-return.pdf nebo v jiné formě v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
 4. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli e-mailem (poskytnutým při uzavření smlouvy nebo jiným, je-li v podaném prohlášení uveden) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.
 6. Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat věc zpět před uplynutím její platnosti. Obdržený výrobek spolu s pečlivě vyplněným formulářem je třeba zaslat zpět na následující adresu: Pinswear, Śląska 48, 93-155 Łódź.
 7. Na dobírku zboží nepřijímáme.
 8. Zboží, které je předmětem smlouvy, od níž jste odstoupili, zasílá spotřebitel zpět na vlastní náklady.
 9. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud spotřebitel neudělil souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl při udělení tohoto souhlasu informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy nebo pokud obchodník neposkytl potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.
 10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy a která vznikla v důsledku jejího pouţívání nad míru nezbytnou k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností věci.
 11. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy učiněného spotřebitelem, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání věci spotřebiteli, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, nehradí prodávající spotřebiteli další náklady podle § 33 zákona o ochraně spotřebitele.
 12. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, pokud se Spotřebitel výslovně nedohodl na jiném způsobu platby, který pro Spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.
 13. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží věc zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 14. Spotřebitel v souladu s § 38 zákona o ochraně spotřebitele nemá právo od smlouvy odstoupit:
  1. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. kdy předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná a je vyrobena podle specifikace spotřebitele nebo je určena k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;
  3. kdy je předmětem plnění věc, která se může zkazit nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  4. pokud je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. pokud je předmětem plnění dodání zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiného zboží;
  6. pokud jsou předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  7. v případě poskytnutí digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
  8. u dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.