Doprava zdarma na všechny objednávky nad 600 Kč

Pravidla obchodu

§1 Definice

 1. Poštovní adresa – jméno a příjmení nebo název instituce, umístění v lokalitě (v případě lokality rozdělené na ulice: ulice, číslo domu, číslo bytu nebo objektu; v případě lokality nerozdělené na ulice: název lokality a číslo nemovitosti), poštovní směrovací číslo a lokalita.

 2. Adresa pro podání reklamace:

PINSWEAR B. PAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

Traktorowa 128/38 91-204 Łódź
 1. Ceník dodání – umístěný na kartě každého výrobku – seznam dostupných druhů dodání a jejich nákladů.

 2. Kontaktní údaje:

PINSWEAR B. PAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

Traktorowa 128/38 91-204 Łódź

e-mail: sklep@pinswear.com

telefon: +48 690 008 721

 1. Dodání – typ přepravní služby spolu s definicí dopravce a cenou uvedenou v ceníku dodání na kartě každého výrobku.

 2. Doklad nákupu – faktura, účet nebo účtenka vystavená v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004 v platném znění a dalšími platnými právními předpisy.

 3. Karta výrobku – jednotlivá podstránka obchodu obsahující informace o jednotlivém výrobku.

 4. Zákazník – plnoletá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale s právní subjektivitou, která nakupuje u Prodávajícího v přímé souvislosti s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

 5. Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v platném znění.

 6. Kodex správné praxe – soubor pravidel chování, zejména etických a profesních norem uvedených v čl. 2 bodu. 5 zákona o potírání nekalých tržních praktik ze dne 23. srpna 2007 v platném znění.

 7. Spotřebitel – plnoletá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která nakupuje u Prodávajícího a která přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

 8. Košík – seznam výrobků sestavený z výrobků nabízených v obchodě na základě výběru Kupujícího.

 9. Kupující – zároveň Spotřebitel i Zákazník.

 10. Místo dodání – poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené v objednávce Kupujícím.

 11. Moment předání věci – okamžik, kdy kupující nebo třetí osoba určená kupujícím k vyzvednutí převezme věc.

 12. Online platforma pro řešení spotřebitelských sporů – online služba EU fungující na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES a dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr

 13. Platba – způsob provedení platby za předmět smlouvy a dodání zboží

 14. Oprávněný subjekt – subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016 v platném znění.

 15. Zákon o právech spotřebitelů – zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.

 16. Produkt – minimální a nedělitelné množství zboží, které může být předmětem objednávky a které je v obchodě prodávajícího uvedeno jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

 17. Předmět smlouvy – výrobky a dodávky, které jsou předmětem smlouvy.

 18. Předmět zakázky – předmět plnění, který je předmětem smlouvy.

 19. Odběrné místo – místo odběru věci, které není poštovní adresou, uvedené v seznamu poskytnutém prodávajícím v prodejně.

 20. Registr UOKiK – registr oprávněných subjektů vedený ÚOHS podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. 9. 2016 v platném znění a dostupný na adrese: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 21. Věc – movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

 22. Obchod – webová stránka dostupná na adrese https://pinswear.com, jejímž prostřednictvím může kupující provést objednávku.

 23. Prodávající:

PINSWEAR B. PAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

Traktorowa 128/38 91-204 Łódź NIP: 7292718385, REGON: 36790789100000

BANKOVNÍ ÚČET: 37 1140 2004 0000 3102 7703 3782

 1. Systém – soubor spolupracujících zařízení a softwaru IT, který zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení odpovídajícího danému typu sítě, běžně označované jako internet.

 2. Dodací lhůta – počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na objednávkovém listu.

 3. Smlouva – smlouva uzavřená mimo obchodní prostory nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 pro spotřebitele a kupní smlouva ve smyslu článku 535 zákona o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 pro kupující.

 4. Vada – jak fyzická, tak právní vada.

 5. Fyzická vada – nesoulad prodávané věci se smlouvou, zvláště pokud věc:

  1. nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít s ohledem na určení stanovené ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo účelu;

  2. nemá vlastnosti, o kterých Prodávající Spotřebitele ujistil,

  3. se nehodí k účelu, který Spotřebitel sdělil Prodávajícímu při uzavření smlouvy, a Prodávající nevznesl žádné připomínky k tomuto účelu;

  4. byl Spotřebiteli předán v neúplném stavu;

  5. byla dodána Spotřebiteli v neúplném stavu a byla nesprávně sestavena a uvedena do provozu, pokud tyto činnosti provedl Prodávající nebo třetí osoba, za kterou Prodávající nese odpovědnost, nebo Spotřebitel, který postupoval podle pokynů, které obdržel od Prodávajícího;

  6. nemá vlastnosti zaručené výrobcem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která věc uvádí na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo osobou, která se uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na prodávané věci vydává za výrobce, ledaže Prodávající tato ujištění neznal a při rozumném posouzení věci ani znát nemohl nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí Spotřebitele smlouvu uzavřít, anebo byl-li jejich obsah před uzavřením smlouvy opraven.

 6. Právní vada – situace, kdy prodávaná věc je ve vlastnictví třetí osoby nebo je zatížena právem třetí osoby, a dále pokud omezení užívání nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo výroku příslušného orgánu.

 7. Objednávka – projev vůle Kupujícího učiněný prostřednictvím obchodu, který jednoznačně určuje: druh a množství výrobků; druh dodávky; způsob platby; místo dodání zboží, údaje Kupujícího a směřuje přímo k uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

§2 Všeobecné obchodní podmínky

 1. Smlouva se uzavírá v polském jazyce, v souladu s polským právem a těmito obchodními podmínkami.

 2. Místo dodání zboží musí být na území Polské republiky.

 3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytnout služby a dodat zboží bez vad.

 4. Veškeré ceny uváděné prodávajícím jsou vyjádřeny v polské měně a jedná se o ceny brutto (včetně DPH). Ceny výrobků nezahrnují náklady na dodání, které jsou uvedeny v ceníku dodávek.

 5. Veškeré lhůty se počítají v souladu s článkem 111 občanského zákoníku, tj. lhůta vyjádřená ve dnech končí uplynutím posledního dne, a pokud je počátkem lhůty vyjádřené ve dnech určitá událost, den, kdy tato událost nastala, se do výpočtu lhůty nezapočítává.

 6. Potvrzení, přístup, evidence, zajištění všech podstatných ustanovení smlouvy o budoucím přístupu k těmto informacím má formu:

  1. potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávka, proforma faktura, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazy na samostatné stažení obchodních podmínek a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy;

  2. Prodávající informuje o známých zárukách poskytnutých třetími stranami na výrobky v obchodě.

  3. Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku a kupující nese náklady na ni ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí osobou poskytující mu konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.

  4. Prodávající zaručuje kupujícímu, který používá systém, že obchod funguje správně v následujících prohlížečích: Na obrazovkách s horizontálním rozlišením vyšším než 1024 px se zobrazují tyto prohlížeče: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanými nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH. Používání softwaru třetích stran ovlivňujícího fungování a funkčnost prohlížečů Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může mít vliv na správné zobrazení obchodu, proto pro dosažení plné funkčnosti obchodu https://pinswear.com by měly být všechny deaktivovány ́.

  5. Kupující může využít možnosti, aby si obchod pamatoval jeho údaje, a usnadnil si tak proces zadání další objednávky. Za tímto účelem by měl kupující uvést přihlašovací jméno a heslo potřebné pro přístup ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo je řetězec znaků stanovený kupujícím, který je povinen je udržovat v tajnosti a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující má možnost kdykoli zobrazit, opravit, aktualizovat své údaje a smazat svůj účet v obchodě.

  6. Prodávající dodržuje Kodex správné praxe.

  7. Kupující je povinen: a. neposkytovat a nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobnostní a jiná práva třetích osob, b. používat obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení, c. nepodnikat kroky jako: zasílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spam), d. používat obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, e. používat obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení, f. nepodnikat kroky jako: zasílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spam). d. používat obchod způsobem, který nenarušuje činnost ostatních Kupujících a Prodávajícího, e. používat veškerý obsah umístěný v obchodě pouze pro svou osobní potřebu, f. používat obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými v Polské republice, s ustanoveními předpisů a s obecnými zásadami netikety.

§3 Uzavření a plnění smlouvy

 1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.

 2. Pro zadání objednávky by měl Kupující provést alespoň následující kroky, z nichž některé se mohou několikrát opakovat:

  1. Přidání produktu do košíku;

  2. Výběr typu dodání;

  3. výběr typu platby z nabízených způsobů, PayU, PAY PAL – elektronické platební systémy;

  4. výběr místa dodání zboží;

  5. zadání objednávky v obchodě pomocí tlačítka „Objednat s povinností platby“.

  6. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází okamžikem odeslání objednávky.

  7. K realizaci objednávky Spotřebitele uhrazené prostřednictvím elektronického platebního systému PayU dochází po připsání platby Spotřebitele na účet Prodávajícího, k čemuž by mělo dojít do 30 dnů od podání objednávky, ledaže Spotřebitel nemohl bez svého zavinění plnění splnit a informoval o tom Prodávajícího.

  8. Smlouva se Zákazníkem je uzavřena okamžikem přijetí objednávky Prodávajícím, o čemž Prodávající informuje Zákazníka do 48 hodin od podání objednávky.

  9. K plnění objednávky Zákazníka uhrazené prostřednictvím elektronického platebního systému Tpay.com dochází po uzavření smlouvy a připsání platby Zákazníka na účet Prodávajícího.

  10. Vyřízení objednávky Zákazníka může záviset úhradou celkové hodnoty objednávky.

  11. Předmět smlouvy bude odeslán ve lhůtě uvedené na kartě výrobku a v případě objednávek skládajících se z více výrobků v nejdelší lhůtě uvedené na kartách výrobků. Lhůta začíná běžet okamžikem vyřízení objednávky.

  12. Zakoupený předmět smlouvy bude odeslán Kupujícím zvoleným typem doručení do místa doručení, které Kupující uvedl v objednávce.

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má podle § 27 zákona o ochraně spotřebitele právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v § 33, § 34 zákona o ochraně spotřebitele.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku činí 14 dnů od okamžiku dodání zboží, přičemž pro dodržení lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 2 zákona o ochraně spotřebitele, na formuláři dostupném na https://pinswear.com/dostawa-i-platnosc/ nebo v jiné formě v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

 4. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli e-mailem (uvedeným při uzavření smlouvy nebo jiným, je-li v podaném prohlášení uveden) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.

 6. Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat věc zpět před jejím uplynutím.

 7. Spotřebitel zašle zpět věc, která je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady.

 8. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud spotřebitel neudělil souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl při udělení tohoto souhlasu poučen o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy nebo mu obchodník neposkytl potvrzení podle § 15 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

 9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy a která vznikla v důsledku jejího pouţívání nad míru nezbytnou k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností věci.

 10. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy učiněného spotřebitelem, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání věci spotřebiteli, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, nehradí prodávající spotřebiteli další náklady podle § 33 zákona o ochraně spotřebitele.

 11. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, který spotřebiteli nevzniká.

 12. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží věc zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

 13. Spotřebitel v souladu s § 38 zákona o ochraně spotřebitele nemá právo od smlouvy odstoupit:

  1. kdy cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  2. v němž je předmětem plnění věc, která není prefabrikovaná a je vyrobena podle specifikace spotřebitele nebo je určena k uspokojení jeho individuálních potřeb;

  3. v případě, že předmětem plnění je věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;

  4. v případě, že předmětem plnění je věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;

  5. kdy předmětem plnění jsou věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

  6. v případě, že předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;

  7. u dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;

  8. pro dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

§5 Záruka

 1. Prodávající se v souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku zcela zříká odpovědnosti vůči zákazníkovi za fyzické a právní vady (záruka).

 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za podmínek § 556 občanského zákoníku a násl. za vady (záruka).

 3. V případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem se v případě, že se fyzická vada projeví před uplynutím jednoho roku od vydání věci, má se za to, že vada existovala již v době přechodu nebezpečí na Spotřebitele.

 4. Má-li prodaná věc vadu, Spotřebitel může:

  1. uplatnit reklamaci a požadovat snížení ceny;

  2. učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy;

ledaže prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro spotřebitele vymění vadnou věc za věc bez vad nebo vadu odstraní. Byla-li však věc již prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo nesplnil-li prodávající povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo odstranit vadu, nemá spotřebitel právo na výměnu věci nebo odstranění vady.

 1. Spotřebitel může místo odstranění vady navrženého prodávajícím požadovat výměnu věci za věc bez vady nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do souladu s ujednáním způsobem, který zvolil spotřebitel, není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady oproti způsobu navrženému prodávajícím, přičemž při posuzování nepřiměřených nákladů se přihlíží k hodnotě věci bez vady, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl spotřebitel jiným způsobem uspokojení vystaven.

 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o vadu nepodstatnou.

 3. Má-li prodaná věc vadu, může spotřebitel také:

  1. požadovat výměnu věci za věc bez vady;

  2. požadovat, aby byla vada odstraněna.

 4. Prodávající je povinen vadnou věc vyměnit za bezvadnou nebo vadu odstranit v přiměřené době, aniž by to spotřebiteli působilo nepřiměřené obtíže.

 5. Prodávající může požadavku Spotřebitele nevyhovět, jestliže uvedení vadné věci do souladu s kupní smlouvou způsobem, který zvolil Spotřebitel, není možné nebo by si ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení do souladu s kupní smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady.

 6. Byla-li vadná věc smontována, může spotřebitel požadovat od prodávajícího její demontáž a opětovnou montáž po výměně za bezvadnou nebo odstranění vady, je však povinen nést část nákladů s tím spojených přesahující cenu prodané věci, nebo může požadovat od Prodávajícího úhradu části nákladů na demontáž a opětovnou montáž, a to až do výše ceny prodané věci. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je Spotřebitel oprávněn provést tyto činnosti na náklady a nebezpečí prodávajícího.

 7. Spotřebitel uplatňující práva ze záruky je povinen dodat vadnou věc na náklady Prodávajícího na adresu pro uplatnění reklamace, a pokud by vzhledem k povaze věci nebo způsobu její instalace bylo dodání věci Spotřebitelem nadměrně obtížné, je Spotřebitel povinen zpřístupnit věc Prodávajícímu v místě, kde se věc nachází. Nesplní-li Prodávající svou povinnost, je Spotřebitel oprávněn zaslat věc zpět na náklady a nebezpečí Prodávajícího.

 8. Náklady na výměnu nebo opravu hradí Prodávající, s výjimkou situace popsané v § 5 odst. 10.

 9. Prodávající je povinen přijmout od Spotřebitele vadnou věc v případě výměny věci za věc bez vady nebo odstoupení od smlouvy.

 10. Prodávající je povinen do čtrnácti dnů reagovat na základě § 5615 občanského zákoníku na: vyjádření k požadavku na snížení ceny, požadavek na výměnu věci za věc bez vady, požadavek na odstranění vady. Prodávající je povinen ve lhůtě třiceti dnů (§ 7a zákona o ochraně spotřebitele) reagovat na jiné vyjádření spotřebitele, na které se nevztahuje čtrnáctidenní lhůta stanovená občanským zákoníkem.

    V opačném případě se má za to, že uznal prohlášení nebo žádost Spotřebitele za oprávněnou.

 1. Prodávající odpovídá ze záruky, jestliže se fyzická vada projeví před uplynutím dvou let od dodání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje věc použitá, před uplynutím jednoho roku od dodání věci Spotřebiteli.

 2. Právo Spotřebitele na odstranění vady nebo na výměnu prodané věci za věc bez vady se promlčí za jeden rok, počítáno ode dne, kdy byla vada zjištěna, nejdříve však před uplynutím dvou let od předání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc, před uplynutím jednoho roku od předání věci Spotřebiteli.

 3. V případě, že doba použitelnosti věci určená prodávajícím nebo výrobcem uplyne po dvou letech ode dne dodání věci spotřebiteli, odpovídá prodávající v rámci záruky za fyzické vady věci zjištěné před uplynutím této doby.

 4. Spotřebitel může ve lhůtách uvedených v § 5 bodech 15 až 17 podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu fyzické vady prodané věci, a pokud spotřebitel požadoval výměnu věci za bezvadnou nebo odstranění vady, počíná běh lhůty pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny běžet od bezúčinného uplynutí lhůty pro výměnu věci nebo pro odstranění vady.

 5. Je-li některé z práv ze záruky uplatněno u soudu nebo rozhodčího soudu, běh lhůty pro uplatnění ostatních práv, která spotřebiteli náleží podle této hlavy, se přerušuje až do pravomocného skončení řízení. Totéž platí obdobně pro mediační řízení, přičemž lhůta pro uplatnění ostatních práv ze záruky, na která má Spotřebitel nárok, počíná běžet ode dne, kdy soud odmítl schválit smír dosažený před mediátorem nebo kdy byla mediace neúčinně ukončena.

 6. Uplatnění práv ze záruky za právní vady prodané věci se řídí § 5 body 15 až 16 s tím, že lhůta začíná běžet ode dne, kdy se spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud se spotřebitel o existenci vady dozvěděl až v důsledku žaloby třetí osoby, ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí vydané ve sporu s třetí osobou.

 7. Učinil-li spotřebitel pro vadu zboží prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu vznikla uzavřením smlouvy, aniž by o existenci vady věděl, i když škoda vznikla v důsledku okolností, za které prodávající neodpovídá, zejména může požadovat náhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy, nákladů na převzetí, přepravu, uskladnění a pojištění zboží, náhradu vynaložených nákladů v rozsahu, v jakém z nich neměl prospěch a v jakém mu je třetí osoba neuhradila, a náhradu nákladů řízení. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti nahradit škodu podle obecných pravidel.

 8. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění práv ze záruky, pokud prodávající vadu podvodně zatajil.

 9. Pokud je prodávající povinen poskytnout službu nebo finanční plnění ve prospěch spotřebitele, provede je bez zbytečného odkladu, nejpozději v zákonem stanovené lhůtě.

§6 Politika ochrany osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

 1. Prodávající je správcem databází osobních údajů poskytnutých spotřebiteli obchodu.

 2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. Kupující poskytnutím svých osobních údajů Prodávajícímu při podání objednávky souhlasį́ s jejich zpracováním Prodávajícím za účelem vyřízení podané objednávky. Kupující má možnost své osobní údaje kdykoli zobrazit, opravit, aktualizovat a vymazat.

 3. Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů používaných pro vyřízení objednávky obchodem jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://pinswear.com/polityka-prywatnosci/

§7 Závěrečná ustanovení

 1. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá za cíl porušit práva kupujícího. Rovnťž je nelze takto vykládat, aś v pěípadť, že by nťkterá ťást tťchto obchodních podmínek byla v rozporu s platnými právními pěedpisy, prodávající prohlašuje, že se bezvýhradnť podďlí tťmto právním pěedpisďm a použije je namísto napadeného ustanovení obchodních podmínek.

 2. O změnách obchodních podmínek a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informováni elektronicky (na e-mail uvedený při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dní před nabytím účinnosti nových pravidel. Změny budou prováděny za účelem přizpůsobení pravidel a předpisů aktuálnímu právnímu stavu.

 3. Aktuální znění obchodních podmínek je kupujícímu vždy k dispozici v záložce obchodní podmínky (https://pinswear.com/regulamin/). Během realizace objednávky a po celou dobu poprodejní péče je Kupující vázán předpisy, které přijal při podání objednávky. S výjimkou případů, kdy jej Spotřebitel považuje za méně výhodný než stávající a informuje Prodávajícího o volbě stávajícího jako závazného.

  1. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí příslušná platná právní ustanovení. Spory, pokud si to spotřebitel přeje, budou řešeny v rámci mediačního řízení před Zemským inspektorátem obchodní inspekce nebo v řízení před rozhodčím soudem při Zemském inspektorátu obchodní inspekce. Spotřebitel může rovněž využít rovnocenné a zákonné způsoby předsoudního nebo mimosoudního řešení sporů, např. prostřednictvím online platformy EU ODR nebo výběrem jakéhokoli oprávněného subjektu z těch, které jsou uvedeny v rejstříku UOKiK. Prodávající prohlašuje svůj záměr a souhlasí s mimosoudním řešením spotřebitelského sporu.

V krajním případě bude případ řešen místně a věcně příslušným soudem.